Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, leveringen, verbintenissen en alle overeenkomsten die u met ons sluit. De toepasselijkheid van door u gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig indien geen andere termijn is aangegeven. Bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen conform de op de dag van de bestelling geldende prijslijsten.

 3. Levertijden zijn slechts indicatief. Enkel indien u ons bij overschrijding daarvan, een gezien de omstandigheden redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan onze leveringsverplichting te voldoen en wij ook deze termijn hebben overschreden, bent u gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen. De transportkosten zijn voor uw rekening tenzij anders overeengekomen. Het risico van de te leveren zaken gaat op u over op het moment van inlading (bij levering FCA) of uitlading op het leveradres. U bent gehouden om door ons aan u ter afname aangeboden zaken aan te nemen.

 4. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen plaats te vinden binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, zonder enige korting of verrekening. In geval van te late betaling brengen wij incassokosten en wettelijke handelsrente in rekening. De daadwerkelijke aan incassering verbonden kosten alsmede proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand komen volledig voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

 5. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Alle door ons aan u geleverde en te leveren zaken blijven ons eigendom totdat u aan al uw verplichtingen jegens ons hebt voldaan, onder meer ter zake de betreffende, de vorige en volgende leveranties alsmede ter zake vorderingen van ons op u wegens tekortschieten door u in de nakoming van uw verbintenissen jegens ons, vorderingen tot schadevergoeding en tot vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten en renten.

 6. Reclames dienen schriftelijk te worden ingeroepen binnen uiterlijk 14 dagen na levering onder opgave van de aard en grond van de klachten en nummer en datum van de betreffende factuur. Het indienen van een reclame schort uw betalingsverplichting niet op. Te laat ingediende reclames worden niet door ons in behandeling genomen.

 7. Producten waarvan het zegel verbroken is of waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, worden nimmer door ons retour genomen.

 8. Bij franco leveringen zijn de kosten van de assurantie voor rekening van ons. Echter de aansprakelijkheid van ons is beperkt tot maximaal het bedrag van de door ons aan u in rekening te brengen of gebrachte factuurwaarde. De af te sluiten verzekering zal zijn tegen normaal transport­risico, derhalve niet tegen buitengewone risico’s en/of molest. Verdere aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. In geval van verlies of schade tijdens het transport dienen wij een claim in bij de assuradeur. Na ontvangst van de uitkering door ons, zullen wij de gemaximeerde schade aan u uitbetalen.

 9. Wij, onze medewerkers of door ons ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade van u die u in verband met enige overeenkomst of levering lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons. Dat geldt ook voor het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, de eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken dan wel eventuele door ons of namens ons uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor (indirecte) schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, schade door (tijdelijke) stilstand, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade. Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen 14 dagen na levering komt niet voor vergoeding in aanmerking. Onze totale aanspra­ke­lijk­heid jegens u is steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende levering.

 10. Onder overmacht wordt tevens verstaan wanprestatie en/of overmacht van de zijde van onze toeleveranciers. In geval van overmacht aan onze zijde zijn wij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, waarover wij ons binnen 14 dagen na het intreden van de overmacht dienen uit te spreken.

 11. Op de verwerking van persoonsgegevens zijn onze privacyvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website (kanters.nl/privacy-voorwaarden).

 12. Op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, leveringen, verbintenissen en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover de wettelijke bepalingen dat toelaten, naar onze keuze worden voorgelegd aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

 13. Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. U wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien wij niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van ons dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk bezwaar daartegen hebben ontvangen.